Spoznavanje in dopolnjevanje osnovnih pojmov in principov višje matematike ter njihove aplikacije v naravoslovju in tehniki. Razvijanje miselnih spretnosti, značilnih za reševanje problemov: razumevanje problema, iskanje ustreznih podatkov, načrt reševanja, reševanje, preverjanje ustreznosti rešitev in analiza rešitev. Navajanje na matematično sklepanje in uporaba le-tega v naravoslovnem in tehničnem raziskovanju.

Do konca tega predmeta bo študent sposoben: narediti operacije z matrikami, izračunati determinante, rešiti linearne sisteme, najti lastne vrednosti in lastni vektorji matrike, reševati probleme z vektorji, premice in ravnine v prostoru, izračunati limite, odvode, integrale, narišiti graf funkcije, poiščiti parcialne odvode in ekstreme funkcije več spremenljivk.