[SLO] Spoznavanje in dopolnjevanje osnovnih pojmov in principov višje matematike ter njihove aplikacije v naravoslovju in tehniki. Razvijanje miselnih spretnosti, značilnih za reševanje problemov: razumevanje problema, iskanje ustreznih podatkov, načrt reševanja, reševanje, preverjanje ustreznosti rešitev in analiza rešitev. Navajanje na matematično sklepanje in uporaba le-tega v naravoslovnem in tehničnem raziskovanju.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] Meet and complement the basic concepts and principles of higher mathematics and their applications in science and technology. Developing thinking skills specific to problem solving: understanding the problem, finding appropriate data rescue plan, rescue, checking compliance solutions and analysis solution. Expression of the mathematical reasoning and use it in the science and technical research.

Course in PTF - web page