[SLO] Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev računalniškega vodenja in avtomatizacije tehničnih sistemov in procesov.
Študenti pridobijo naslednje kompetence:

  • osnovni principi vodenja ter splošni pristopi k načrtovanju in izgradnji sistemov,
  • obravnava sistema za vodenje kot izdelka (s stališča ključnih atributov kot so npr. namen, funkcija, mehanizmi in struktura), pogled na sisteme vodenja skozi življenjski cikel in obravnava netehniških vidikov uvajanja sistemov za vodenje
  • poznavanje osnovnih metod, orodij in gradnikov, ki jih potrebujemo, da lahko gradimo sisteme vodenja kot so: matematično modeliranje in simulacija, različne metode za načrtovanje in izvedbo funkcij regulacije in krmiljenja, računalniško podprto načrtovanje vodenja ter senzorjev, aktuatorjev, krmilnikov, regulatorjev in programske opreme za vodenje in nadzor.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The primary goal of this course is to teach students the basic principles of computer control and automation of engineering systems and processes.
Students obtain the following competences:

  • basic control principles and general methods of systems’ design and assembly,
  • approach to control systems as a product (from the aspect of key attributes like, for example, purpose, function, mechanism and structure), a life-cycle aspect to control systems and use of non-engineering aspects of control-systems use
  • knowledge of basic methods, tools and elements necessary for control-system design like: mathematical modelling and computer simulation, various methods for control design and implementation of control functions, computer-aided control-system design, sensors, actuators, and supervisory-control software.

Course in PTF - web page