[SLO] Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov optimizacije s poudarkom na optimiranju proizvodnih virov in procesov.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

  • poznavanje teoretičnih osnov optimiranja, elementov optimizacijskih problemov in vrst optimizacijskih metod,
  • sposobnost prepoznavanja značilnih problemov optimiranja proizvodnih virov in procesov, opredelitve njihovih elementov in izbire primerne optimizacijske metode,
  • usposobljenost za kompetentne sogovornike načrtovalcem in razvijalcem računalniško podprtih optimizacijskih postopkov.

[ENG]

The main goal of the course is to teach students the basics of optimization with an emphasis on resource and process optimization in production.

Students obtain the following competences:

  • knowledge of theoretical concepts of optimization, elements of optimization problems, and types of optimization methods,
  • the ability of recognizing characteristic problems of resource and process optimization in production, identifying their elements, and selecting an appropriate optimization method,
  • competence of qualified partners to the designers and developers of computer-supported optimization procedures.