Namen predmeta je zagotoviti matematično znanje in veščine, ki so potrebne pri kvalitativnem in kvantitativnem študiju poslovnih/finančnih problemov.  Študenti se naučijo osnovnih konceptov operacijskih raziskav, teorijo verjetnostnega računa in statistike ter teorijo diferencialnih enačb.