Students attending the lectures and exercises on Mathematical Physics II acquire knowledge of mathematical models of physical
problems from classical and quantum physics. They learn how to correctly formulate mathematical models to describe the steady state and the time dependent evolution of physical systems, using partial differential and integral equations, and the calculus of variations.

Cilji in kompetence predmeta Matematična Fizika II so osvojitev matematičnih modelov fizikalnih problemov s področja klasične in kvantne fizike. Studentje pridobivajo znanje pravilnega formuliranja in rešitve matematičnih modelov za opis stacionarnih in časovno odvisnih pojavov v fizikalnih sistemih, z uporabo parcialnih diferencialnih in integralnih enačb ter variacijskega računa.