[SLO] Seznaniti študente s temeljnimi koncepti domene elektronskega poslovanja ter jim, s pomočjo primerov dobre prakse, predstaviti različne oblike in poti elektronskega poslovanja, sodobne poslovne izzive in tehnične vidike elektronskega poslovanja. 
Opremiti študente z osnovnimi veščinami uporabe sodobnih informacijskih tehnologij in spletnih storitev, ki podpirajo procese elektronskega poslovanja. 
Razviti sposobnost študentov za uporabo znanja za ustvarjalno reševanje konkretnih poslovnih problemov s podporo informacijsko- komunikacijskih tehnologij in spletnih storitev.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] To make students acquainted with basic e-business domain concepts, and different forms and ways of electronic business through examples of good practices, and to present modern business challenges and technical aspects of electronic business. 
To get students equipped with basic skills of using contemporary information technologies and web services that support electronic business processes.
To develop students’ capabilities of applying the knowledge in creative solutions of concrete business problems by using information and communication technologies and web services.

Course in PTF - web page