[SLO] Podjetniški seminar je namenjen predvsem pripravi bodočih gospodarskih inženirjev na morebitno lastno podjetniško pot. Poleg posredovanja znanj, potrebnih za ustanovitev lastnega podjetja, je cilj predmeta tudi spodbujanje podjetniškega razmišljanja študentov. Pomembno je, da podjetništvo oziroma ustanovitev lastnega podjetja vidijo kot priložnost, razvijajo svojo intelektualno samozavest in inženirska znanja vidijo kot podjetniški izziv.

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente samostojnega odločanja, podjetniškega razmišljanja, delovanja v skupini, prevzemanja odgovornosti v vlogi organizatorja. Prav tako je cilj seminarja izdelati projekt poslovnega načrta s skupinskim delom, se seznaniti s procesi in postopki zagona novega podjetja in osvojiti znanja za predstavitev poslovnega načrta različnim javnostim.

[ENG] The aim of entrepreneurial seminar is to prepare future economy engineers to potentially their own entrepreneurial path. In addition to providing know-how needed for establishment of one’s own enterprise, the course aims to encourage entrepreneurial mindset of students. It is important for them to see entrepreneurship or establishment of their own enterprise as an opportunity, to further develop their intellectual self-confidence and to view engineering know-how as an entrepreneurial challenge.

The course basic aim is to teach students independent decision making, entrepreneurial thinking, working in teams, team leading and assumption of responsibilities in their role as organizers. Furthermore, the seminar aims to show how to draw a business plan project with team efforts, become familiar with processes and procedures of starting up a new enterprise and gain knowledge necessary for business plan presentation to various audiences.