[SLO] Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic strateških odločitev,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja strateškega managementa ter razvoj kritičnega razmišljanja in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanj s področja strateškega managementa za razreševanje odprtih zadev v širšem multidisciplinarnem vidiku,
 • sposobnost razlage lastnih stališč in zaključkov, delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vpliva družbenih, ekonomskih in političnih silnic na snovanje, načrtovanje in izvajanje politike organizacije,
 • razumevanja sprememb, ki jih prinaša proces globalizacije v snovanje, načrtovanje in izvajanje politike organizacije,
 • sposobnost zavzemanja kritičnega stališča do odnosa med posameznimi elementi politike organizacije ter časovnim okvirjem v katerem ti potekajo,
 • sposobnost za razreševanje konkretnih strokovnih problemov s področja strateškega managementa,
 • sposobnost oblikovanja lastnih zaključkov in njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir,
 • sposobnost uporabe kritične analize in sinteze v razreševanju kompleksnih multidisciplinarnih strokovnih in raziskovalnih problemov s področja strateškega managementa.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG]  Students will develop basic competences:

 • Ability to analyze, synthesize and predict the impact of strategic decisions,
 • Management of research methods, procedures and processes in the field of strategic management and development of critical thinking and self-critical review,
 • Ability to integrate knowledge from strategic management to solve problems in a larger multidisciplinary context.
 • Be able to explain their own viewpoints and decisions, and take into account criticism and comments of colleagues.

Students will develop subject-specific competences:

 • understanding the impact of social, economic and political forces on the design, planning and implementation of organization’s policy,
 • understanding of the changes brought about by the globalization process in the design, planning and implementation of organization’s policy
 • the ability to take a critical position on the relationship between the various elements of organizational policy and time frame in which they take place,
 • Ability to solve practical business problems in the field of strategic management,
 • the ability to make their own conclusions and place them in appropriate professional framework,
 • ability to use critical analysis and synthesis in solving complex multidisciplinary scientific and research work in the field of strategic management.

Course in PTF - web page