[SLO] Za razliko od Projekta 1, ki je skupinski, je Projekt 2 individualen. Cilj tega predmeta je usposobiti študenta za samostojno raziskovalno delo.
Spodbujali bomo projekte, ki bodo vezani na reševanje problemov, zanimivih za konkretna delovna okolja. Zaželeno je, da projekti odražajo interdisciplinarno naravo študija. Vsekakor pa bo študent pri izbiri tematike raziskovalnega dela lahko uveljavil svoje specifične strokovne interese in se usmeril bolj v tehnološko, informacijsko ali ekonomsko-organizacijsko smer. Zagotovljeno bo svetovanje ob izbiri teme, omogočeno pa bo tudi vključevanje v obstoječe raziskovalne projekte, na katerih sodelujejo mentorji. V času trajanja projekta bodo potekali redni sestanki študenta in mentorja, po potrebi pa bo vključen tudi strokovnjak iz podjetja.
Tema projekta bo praviloma definirana tako, da jo je možno nadgraditi oziroma razširiti do magistrskega dela, v okviru katerega bo tako mogoča še večja poglobitev v izbrano tematiko in reševanje zahtevnejših problemov.

Pridobljene kompetence:

  • poznavanje metodologije raziskovalnega dela,
  • samostojna in učinkovita uporaba različnih informacijskih virov,
  • usposobljenost samostojnega poglabljanja znanja na izbranem področju,
  • obvladovanje raziskovalnega pristopa k reševanju konkretnih problemov,
  • sposobnost pisne in ustne predstavitve raziskovalnega dela in rezultatov v skladu z uveljavljenimi standardi.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] Main goal of the course is to prepare students for independent research work.
Students are encouraged to perform interdisciplinary projects related to specific problems in real working environments. Students can select topic of their specific professional interest, choosing among technology, IT or economy-management fields. Students will have the opportunity to participate in the existing project of the selected mentors. Research work will be performed under the supervision of the selected mentor (regular meetings) and a specialist from the company, if applicable for a given research project.
Project topic will be defined in such a way, that students can later upgrade and broaden it in the frame of the master thesis. This will allow students to gain better knowledge and to solve more complex problems related to their project.

Competences:

  • students know basic methodologies of the research work,
  • student know how to use different IT sources,
  • students have the ability to acquire knowledge in an independent way,
  • students are able to solve real problem using research approaches,
  • students are able to present their work, using either written (research paper, poster) or oral presentation.

Course in PTF - web page