[SLO] Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja informatike in povezovanja pametnih naprav. Ta predmet bo študente seznanil z novo ero digitalnih naprav in pomenom njihove povezljivosti . Študentje bodo usposobljeni za obvladovanje osnovnih principov povezovanja naprav v omrežje in komunikacijo z njimi.

[ENG] The aim of the course is to acquaint students with the basic knowledge of information science and networking of smart devices. This course will introduce the new era of digital devices and the importance of their connectivity. Students will be trained to understand the basic principles of smart devices within the network, intercommunication and communication with devices.