[SLO] Cilj predmeta je predstaviti osnovne koncepte, metode in tehnike upravljanja znanja in študenta usposobiti za reševanje konkretnih problemov upravljanja znanja v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • poznavanje osnovnih principov upravljanja znanja in njihovega pomena v poslovnem okolju,
 • razumevanje pomena in povezave med tehnološkimi in netehnološkimi vidiki upravljanja znanja,
 • razumevanje aktivnosti upravljanja znanja in možnosti za njihovo uporabo v konkretnih situacijah,
 • sposobnost pregleda stanja upravljanja znanja v konkretnem okolju, sposobnost identifikacije problemov in predlaganja izboljšav,
 • sposobnost uporabe programskih orodij s področja tehnologij znanja,
 • priprava in razumevanje študij primerov,
 • sposobnost avtonomne presoje pri strokovnem delu,
 • aktivno sodelovanje v diskusiji, predstavljanje in zagovarjanje mnenja, upoštevanje drugih stališč.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The main objective of the course is to acquaint students with the basic concepts, methods and techniques of knowledge management and to empower them for solving concrete problems in business environment.

Students will acquire the following competences:

 • knowledge of basic knowledge management principles and their importance in the business environment,
 • understanding the importance and dependencies between tehnical and non-technical aspects of knowledge management,
 • understanding knowledge management activities and possibilities for their application in concrete situations,
 • ability of reviewing state-of-the art of knowledge management in a concrete environment, identifying problems and suggesting improvements,
 • ability of using software tools from the field of knowledge technologies,
 • preparing and understanding case studies,
 • autonomy in professional work,
 • active participation in discussions, presentation and defence of opinions, openess for other views.

Course in PTF - web page