Ekonomika podjetja kot ekonomska veda proučuje proces gospodarjenja v okviru posameznega podjetja. Ekonomiko podjetja  uvrščamo med mikroekonomske  discipline. Ekonomika se ukvarja s poslovnim procesom, v okviru česar obravnavamo poslovne prvine (inpute), faze poslovnega procesa, poslovne učinke (outpute) ter povezave med rezultati poslovnega procesa in vložki vanj. Učni načrt je oblikovan tako, da študent lahko razume odvisnost med organizacijo, tehnologijo in ekonomiko. Glavne vsebine predmeta so: Podjetje kot sistem, Gospodarjenje, Poslovni proces in poslovne prvine, Obračun amortizacije, Kalkulacije, Oblikovanje prodajnih cen, Poslovna sredstva, Uspešnost poslovanja podjetja, Investicije, Stroški in gospodarjenje, Stroški in poslovne odločitve, Kaplanovi- Northonovi kazalci, Kobayashijevi ključi, Kalkulacije, Osnove organizacije podjetja, Bilanca podjetja, Trg in konkurenca.