[SLO] Cilj predmeta je predstaviti osnovne koncepte, metode in tehnike upravljanja znanja in študenta usposobiti za reševanje konkretnih problemov upravljanja znanja v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • poznavanje osnovnih principov upravljanja znanja in njihovega pomena v poslovnem okolju,
 • razumevanje pomena in povezave med tehnološkimi in netehnološkimi vidiki upravljanja znanja,
 • razumevanje aktivnosti upravljanja znanja in možnosti za njihovo uporabo v konkretnih situacijah,
 • sposobnost pregleda stanja upravljanja znanja v konkretnem okolju, sposobnost identifikacije problemov in predlaganja izboljšav,
 • sposobnost uporabe programskih orodij s področja tehnologij znanja,
 • priprava in razumevanje študij primerov,
 • sposobnost avtonomne presoje pri strokovnem delu,
 • aktivno sodelovanje v diskusiji, predstavljanje in zagovarjanje mnenja, upoštevanje drugih stališč.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The main objective of the course is to acquaint students with the basic concepts, methods and techniques of knowledge management and to empower them for solving concrete problems in business environment.

Students will acquire the following competences:

 • knowledge of basic knowledge management principles and their importance in the business environment,
 • understanding the importance and dependencies between tehnical and non-technical aspects of knowledge management,
 • understanding knowledge management activities and possibilities for their application in concrete situations,
 • ability of reviewing state-of-the art of knowledge management in a concrete environment, identifying problems and suggesting improvements,
 • ability of using software tools from the field of knowledge technologies,
 • preparing and understanding case studies,
 • autonomy in professional work,
 • active participation in discussions, presentation and defence of opinions, openess for other views.

Course in PTF - web page

[SLO] Cilji predmeta so:

 • seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
 • jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
 • jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,
 • tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
 • praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,
 • znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The course has the following objectives:

 • explain the role of the modern information technologies to the students, give them sufficient technological and organizational skills to participate in the process of designing and developing information systems,
 • present several practical cases of designing and developing information systems, and
 • teach them the skills required to lead the design and development of an information systems in a concrete business environment.

Students acquire the following competences:

 • basic knowledge of the modern information technologies,
 • technological and organizational knowledge for designing and developing information systems,
 • practical skills for designing and developing information systems,
 • required skills to lead and control projects of developing information systems in a concrete business environment.

Course in PTF - web page

[SLO] Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov sodobnih, hitrorazvijajočih in inovativnih tehnoloških sistemov. Učni načrt zajema sistematični pristop k strukturiranemu definiranju trajnostnega sistema in robustni opredelitvi učinkov trajnostnega razvoja ter njegovih multiplikativnih učinkov. Moderni tehnološki sistemi so umeščeni v okvir trajnostnega razvoja, kjer študenti pridobijo razumevanje tako pozitivnih kot negativnih vplivov posameznih tehnologij na ekonomski, okoljski in socialni vidik razvoja.
Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • Osnovno razumevanje sodobnih tehnologij, njihovih principov in uporabljenih metodologij, kar prispeva k osnovni splošni in partikularni razgledanosti profila magistranta;
 • Razumevanje koncepta trajnosti in trajnostnega razvoja s poudarkom na vlogi sodobnih tehnoloških procesov.

Temeljni cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje ocenjevanja trajnostnega stanja in potenciala posameznih sodobnih tehnologij in tehnike na splošno.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] This course is designed to teach students the basics of modern, fast developing and innovative technological systems. The course syllabus includes a systematic approach to structural definition of a sustainable system and robust definition of sustainable development and its multiplicative effects. Modern technological systems are placed in the context of sustainable development, where students gain an understanding of both positive and negative impacts of each technology on economic, environmental and social aspects of development.
Students will acquire following competences:

 • Basic understanding of modern technologies, their principles and methodologies used, which contributes to the basic general and particular erudition of graduates profile;
 • Understanding of the concept of sustainability and sustainable development, with emphasis on the role of modern technological processes.

The basic objective of this course is to enable students to understand assessing of the sustainability state and potential of individual modern technologies, and engineering in general.

Course in PTF - web page