[SLO] Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic strateških odločitev,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja strateškega managementa ter razvoj kritičnega razmišljanja in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanj s področja strateškega managementa za razreševanje odprtih zadev v širšem multidisciplinarnem vidiku,
 • sposobnost razlage lastnih stališč in zaključkov, delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vpliva družbenih, ekonomskih in političnih silnic na snovanje, načrtovanje in izvajanje politike organizacije,
 • razumevanja sprememb, ki jih prinaša proces globalizacije v snovanje, načrtovanje in izvajanje politike organizacije,
 • sposobnost zavzemanja kritičnega stališča do odnosa med posameznimi elementi politike organizacije ter časovnim okvirjem v katerem ti potekajo,
 • sposobnost za razreševanje konkretnih strokovnih problemov s področja strateškega managementa,
 • sposobnost oblikovanja lastnih zaključkov in njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir,
 • sposobnost uporabe kritične analize in sinteze v razreševanju kompleksnih multidisciplinarnih strokovnih in raziskovalnih problemov s področja strateškega managementa.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG]  Students will develop basic competences:

 • Ability to analyze, synthesize and predict the impact of strategic decisions,
 • Management of research methods, procedures and processes in the field of strategic management and development of critical thinking and self-critical review,
 • Ability to integrate knowledge from strategic management to solve problems in a larger multidisciplinary context.
 • Be able to explain their own viewpoints and decisions, and take into account criticism and comments of colleagues.

Students will develop subject-specific competences:

 • understanding the impact of social, economic and political forces on the design, planning and implementation of organization’s policy,
 • understanding of the changes brought about by the globalization process in the design, planning and implementation of organization’s policy
 • the ability to take a critical position on the relationship between the various elements of organizational policy and time frame in which they take place,
 • Ability to solve practical business problems in the field of strategic management,
 • the ability to make their own conclusions and place them in appropriate professional framework,
 • ability to use critical analysis and synthesis in solving complex multidisciplinary scientific and research work in the field of strategic management.

Course in PTF - web page

[SLO] Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov sodobnih, hitrorazvijajočih in inovativnih tehnoloških sistemov. Učni načrt zajema sistematični pristop k strukturiranemu definiranju trajnostnega sistema in robustni opredelitvi učinkov trajnostnega razvoja ter njegovih multiplikativnih učinkov. Moderni tehnološki sistemi so umeščeni v okvir trajnostnega razvoja, kjer študenti pridobijo razumevanje tako pozitivnih kot negativnih vplivov posameznih tehnologij na ekonomski, okoljski in socialni vidik razvoja.
Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • Osnovno razumevanje sodobnih tehnologij, njihovih principov in uporabljenih metodologij, kar prispeva k osnovni splošni in partikularni razgledanosti profila magistranta;
 • Razumevanje koncepta trajnosti in trajnostnega razvoja s poudarkom na vlogi sodobnih tehnoloških procesov.

Temeljni cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje ocenjevanja trajnostnega stanja in potenciala posameznih sodobnih tehnologij in tehnike na splošno.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] This course is designed to teach students the basics of modern, fast developing and innovative technological systems. The course syllabus includes a systematic approach to structural definition of a sustainable system and robust definition of sustainable development and its multiplicative effects. Modern technological systems are placed in the context of sustainable development, where students gain an understanding of both positive and negative impacts of each technology on economic, environmental and social aspects of development.
Students will acquire following competences:

 • Basic understanding of modern technologies, their principles and methodologies used, which contributes to the basic general and particular erudition of graduates profile;
 • Understanding of the concept of sustainability and sustainable development, with emphasis on the role of modern technological processes.

The basic objective of this course is to enable students to understand assessing of the sustainability state and potential of individual modern technologies, and engineering in general.

Course in PTF - web page

[SLO] Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s temelji strateškega vodenja podjetij ter obvladovanja stroškov poslovnih sistemov in procesov.
Poseben poudarek je na obvladovanju stroškov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The main objective of the course is to acquaint students with the fundamentals of strategic business management and cost management of business systems and processes.
Special emphasis is on cost control.

Course in PTF - web page

[SLO] Cilji predmeta so:

 • seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
 • jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
 • jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,
 • tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
 • praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,
 • znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The course has the following objectives:

 • explain the role of the modern information technologies to the students, give them sufficient technological and organizational skills to participate in the process of designing and developing information systems,
 • present several practical cases of designing and developing information systems, and
 • teach them the skills required to lead the design and development of an information systems in a concrete business environment.

Students acquire the following competences:

 • basic knowledge of the modern information technologies,
 • technological and organizational knowledge for designing and developing information systems,
 • practical skills for designing and developing information systems,
 • required skills to lead and control projects of developing information systems in a concrete business environment.

Course in PTF - web page

[ENG]
This course focusses on the basics of some mathematical topics which are indispensable in science and engineering. The emphasis is on developing and improving our mathematical way of thinking and playing with ideas that occur in many diverse fields in different guises. The three main parts of the course are: differential equations, integral transforms and statistics.
The competences gained by students include:
 • Differential equations - An understanding how they arise in different applications in the natural sciences and engineering; An understanding of the difficulties invloved with solving such differential equations and a knowledge of various inherent characteristics. -
 • Integral transforms - An understanding of these transforms (Fourier, Laplace) and their uses, particularly for solving differential equations.
 • Statistics - An understanding of relvant statistics, in particular a practical knowledge of the statistics related to the design of surveys.

Course in PTF - web page

[SLO]

Tečaj v PTF - spletni stran