[SLO] Namen predmeta je seznaniti slušatelje z sodobnimi informacijskimi sistemi, zgrajenimi s pomočjo odprte kode. V nasprotju z licenčno programsko opremo je odprta koda bistveno bolj fleksibilna in omogoča lasten razvoj aplikacij ter uporabo širokega spektra znanja in programja. Poslušatelji se podrobneje seznanijo z operacijskim sistemom Linux ter s strežniki za splet, elektronsko pošto, bazami podatkov, poslovnimi aplikacijami, pa tudi z namizji in elektronsko pisarno.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The goal of the course is to get experience with the modern information systems based on open source. In contrast to commercially licensed software, the open source software is more flexible and provides an easy way to develop custom applications while using a wide spectrum of knowledge and open source tools. The students learn to use the Linux operating system and web, e-mail and database servers, as well as commercial applications, various desktop flavors and e-office.

Course in PTF - web page

[SLO] Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja informatike in povezovanja pametnih naprav. Ta predmet bo študente seznanil z novo ero digitalnih naprav in pomenom njihove povezljivosti . Študentje bodo usposobljeni za obvladovanje osnovnih principov povezovanja naprav v omrežje in komunikacijo z njimi.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The aim of the course is to acquaint students with the basic knowledge of information science and networking of smart devices. This course will introduce the new era of digital devices and the importance of their connectivity. Students will be trained to understand the basic principles of smart devices within the network, intercommunication and communication with devices.

Course in PTF - web page

Cilji predmeta so:
- seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
- jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
- jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,
- tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
- praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,
- znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Linearna algebra in matematični analiz