Študent spozna in razume osnovne zakonitosti merjenj fizikalnih količin, zajemanja in obdelave podatkov, analize merskih napak ter se nauči uporabe ustreznih numeričnih matematičnih orodji. Seznani se z osnovami moderne fizike, ki so potrebna za razumevanje obravnavanih eksperimentalnih metod. Osrednji del predmeta je namenjen obravnavi merilnih metod iz področji laserske merilne tehnike, merilnih metod z infra-rdečo, ultravijolično in rentgensko svetlobo ter uporabo ionizirajočih sevanj v industriji. Študent se nauči samostojne uporabe, analize in interpretacije obravnavanih merskih metod in merskih instrumentov. Pri predmetu spozna tudi osnovne elemente zaščite za delo z ionizirajočimi sevanji.

Eden od ciljev je tudi to, da se študenti naučijo samostojno nadgrajevati svoje znanje iz (hitro razvijajočega se) področja merilnih metod s pomočjo strokovne literature in informacij na svetovnem spletu in novo znanje uporabiti v praksi.

Cilji predmeta so:
- seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
- jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
- jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,
- tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
- praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,
- znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.