Predmet obravnava naslednja poglavja iz klasične in moderne fizike:
fizikalne količine, merske napake in propagacija napak, zakoni gibanja, delo in energija, izreki gibanja in gibalna količina, elastične lastnosti trdnih teles, nihanje, mehanika tekočin, termodinamika (temperatura, prenos toplote, prvi in drugi zakon termodinamike), elektrostatika, električni tok in upor, vezja, magnetizem, indukcija, elektromagnetno (EM) in mehansko valovanje, zvok in svetloba, geometrijska in valovna optika, osnove kvantne mehanike, atomska fizika, interakcija EM valovanja s snovjo, absorpcuja, spontana in stimulirana emisija svetlobe, osnove jedrske fizike.

Course addresses topics from the field of classical and modern physics: Physical quantities, measuring errors and propagation of errors,  laws of motion, work and energy, conservation of energy and momentum, elastomechanics, oscillatory motion, fluid mechanics, thermodynamics (temperature, transport of heat, first and second law of thermodynamics), electricity and magnetism (electric and magnetic field, electric current, circuits, induction), EM waves and mechanic waves (sound and light),  geometrical and wave optics, basics of quantum mechanics, wave properties of particles, photons, interaction of EM waves with matter, absorption, spontaneous and stimulated emission of light, and  introduction to atomic and nuclear physics.

Predmet obravnava naslednja poglavja iz klasične in moderne fizike:
fizikalne količine, merske napake in propagacija napak, zakoni gibanja, delo in energija, izreki gibanja in gibalna količina, elastične lastnosti trdnih teles, nihanje, mehanika tekočin, termodinamika (temperatura, prenos toplote, prvi in drugi zakon termodinamike), elektrostatika, električni tok in upor, vezja, magnetizem, indukcija, elektromagnetno (EM) in mehansko valovanje, zvok in svetloba, geometrijska in valovna optika, osnove kvantne mehanike, atomska fizika, interakcija EM valovanja s snovjo, absorpcuja, spontana in stimulirana emisija svetlobe, osnove jedrske fizike.

Course addresses topics from the field of classical and modern physics: Physical quantities, measuring errors and propagation of errors,  laws of motion, work and energy, conservation of energy and momentum, elastomechanics, oscillatory motion, fluid mechanics, thermodynamics (temperature, transport of heat, first and second law of thermodynamics), electricity and magnetism (electric and magnetic field, electric current, circuits, induction), EM waves and mechanic waves (sound and light),  geometrical and wave optics, basics of quantum mechanics, wave properties of particles, photons, interaction of EM waves with matter, absorption, spontaneous and stimulated emission of light, and  introduction to atomic and nuclear physics.

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju iz splošne biologije, s pomočjo predstavitve vseh glavnih tem ter izbranih primerov iz posameznega obravnavanega koncepta. Študent se seznani z različnimi nivoji biološke organiziranosti, ter razvije sposobnost razumevanja sestave organizmov iz posameznih organskih sistemov, tkiv, celic, organelov, molekul. Študent razvije veščine razumevanja in razlikovanja med posameznimi strokovnimi izrazi, kot so populacije, združbe, ekosistemi.

Cilj predmeta je študentom posredovati osnovna znanja iz biotehnologije, s posebnim poudarkom na okoljskih aplikacijah in vplivih biotehnoloških procesov na okolje. Predmet zgoščeno predstavi uporabo biotehnologije v industriji, medicini in kmetijstvu, obenem pa seznanja študenta s posledicami sproščanja biotehnoloških produktov v okolje in uporabo biotehnoloških metod za zaščito okolja. Študenti bodo dobili vpogled v različne nivoje biotehnologije, od osnovnih procesov na molekulski ravni, preko genskega spreminjanja organizmov, do pravnih regulativ uporabe gensko spremenjenih organizmov in principov nadzora.