Skupinski projekt študentov 1. letnika (2016/17): The impact of fireworks on airborne particles / Vpliv ognjemetov na prašne delce v zraku.

Spoznavanje osnovnih pojmov in zakonitosti okoljskih in geografskih informacijskih sistemov (GIS). Izobraževanje za pridobivanje teoretičnega znanja iz prostorske informatike, ki bo preneseno v prakso na vajah. Cilj predmeta je tudi usposobiti slušatelje za vsakdanjo rabo GIS orodij pri reševanju okoljskih izzivov. Študentje bodo znanje praktično preizkušali na vajah ali v okviru svojih seminarskih nalog.

Spoznavanje in dopolnjevanje osnovnih pojmov in principov višje matematike ter njihove aplikacije v naravoslovju in tehniki. Razvijanje miselnih spretnosti, značilnih za reševanje problemov: razumevanje problema, iskanje ustreznih podatkov, načrt reševanja, reševanje, preverjanje ustreznosti rešitev in analiza rešitev. Navajanje na matematično sklepanje in uporaba le-tega v naravoslovnem in tehničnem raziskovanju.

Do konca tega predmeta bo študent sposoben: narediti operacije z matrikami, izračunati determinante, rešiti linearne sisteme, najti lastne vrednosti in lastni vektorji matrike, reševati probleme z vektorji, premice in ravnine v prostoru, izračunati limite, odvode, integrale, narišiti graf funkcije, poiščiti parcialne odvode in ekstreme funkcije več spremenljivk.

Osnovni cilj predmeta Geologija je spoznavanje zgradbe, razvoja in delovanja Zemlje kot sistema, ki predstavlja naravni okvir okoljskih procesov, tudi antropogenih. Človekova dejavnost je namreč danes tudi pomemben geološki dejavnik.  Slušatelji se naučijo prepoznavati geološko zgradbo zemeljske površine,  procese, ki jo preoblikujejo, kemijsko sestavo in fizikalne lastnosti zemeljskih sfer in s tem povezana naravna tveganja. 

 

Pridobljena znanja

S pomočjo pridobljenih temeljnih znanj geologije bodo študentje sposobni prepoznati lastnosti in omejitve naravnega prostora, naravna tveganja, ki so posledica geološke zgradbe ozemlja ali človekove dejavnosti, in jih upoštevati pri načrtovanju rabe prostora in upravljanju naravnih virov.

Spoznali bomo:

  • zgodovino Zemlje od njenega nastanka, 
  • sestavo in zgradbo Zemljine notranjosti in kamnite površine (litosfere), vodnega (hidrosfera) in zračnega ovoja (atmosfera)
  • pomen živih organizmov za preoblikovanje zemeljske površine
  • endogene in eksogene procese, ki prerazporejajo kemijske elemente po zemeljskih sferah, spreminjajo kemijsko sestavo in fizikalne lastnosti kamnin in kamninskih formacij in na različne načine preoblikujejo zemeljsko skorjo
  • kako poiskati in razumeti povezave med posameznimi zemeljskimi sferami in kako so odvisne ena od druge
  •  kamnine in osnovne geološke strukture, njihov nastanek in posledice procesov, ki so jih oblikovali, na morfološke, hidrogeološke, geomehanske in kemične lastnosti ozemlja

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev računalniškega vodenja in avtomatizacije tehničnih sistemov in procesov.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

  • osnovni principi vodenja ter splošni pristopi k načrtovanju in izgradnji sistemov,
  • obravnava sistema za vodenje kot izdelka (s stališča ključnih atributov kot so npr. namen, funkcija, mehanizmi in struktura), pogled na sisteme vodenja skozi življenjski cikel in obravnava netehniških vidikov uvajanja sistemov za vodenje,
  • poznavanje osnovnih metod, orodij in gradnikov, ki jih potrebujemo, da lahko gradimo sisteme vodenja kot so: izbira senzorjev, aktuatorjev, krmilnikov in programske opreme za vodenje in nadzor ter načrtovanje enostavnejših algoritmov sekvenčnega vodenja.