Osnovni cilj predmeta je študenta usposobiti za samostojno jezikoslovno raziskovalno delo po vnaprej pripravljenem delovnem načrtu. Podcilje predstavljajo usposobitev študenta za prepoznavanje relevantnih raziskovalnih tem, za kritično razmišljanje, za kritično vrednotenje prebranega, za vključevanje lastnega dela v kontekst obstoječega znanja, za organizacijo podatkov in jezikoslovno argumentacijo, za koherentno pisno in ustno predstavljanje svojega dela ter za predstavljanje vmesnih in končnih rezultatov po vsebinskih in oblikovnih standardih stroke.

Osnove računalništva 2017/18

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pravopisnimi načeli kot (1) sintezo tradicionalnih, aktualnih in sistemskih normativnih meril v teoretičnem in praktičnem vidiku, in pravopisom kot (2) rezultatom standardizacijskega procesa. Ob predstavljanju aktualnih pravopisnih problemov jih usposobimo za samostojno uporabo in razlago pravopisnih pravil.

Vsebina

Študentje se seznanijo s slovenskim pisnim standardom s teoretičnega, s praktičnega in historičnega vidika. Spoznajo načine posredovanja in interpretacije jezikovnega standarda (pravila, slovar, svetovanje) ter argumente za spremembe standardizacijskih pravil.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne jezikoslovne oz. normativistične pojme (standardizacija jezika, jezikovna norma, kodifikacija). Sposobni so kritično razmišljati o razmerju med dinamičnostjo jezikovne rabe ter statičnostjo kodifikacije.

Normativni jezikovni problem oz. zadrego jezikovnega uporabnika znajo analizirati in problemsko obravnavati.

Temeljna literatura in viri

 • Slovenski pravopis, 2001. Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – Založba ZRC.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1971–1991. Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – DZS.
 • Toporišič, J., 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Toporišič, J., 1976 (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
 • Dobrovoljc, H., 2004: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Dobrovoljc, H., Jakop, N., 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Jakop, N., Dobrovoljc, H. (ur.), 2012: Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit, dva kolokvija med letom in seminarsko delo so pogoji za opravljanje ustnega izpita (15 % kolokvij, 15 % seminarska naloga, 50 % pisni izpit, 20 % ustni izpit).

Reference nosilca

Doc. dr. Helena Dobrovoljc je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU ter predavateljica predmetov »Slovenski jezik 1 – Slovenski knjižni jezik« in »Normativistika« na Univerzi v Novi Gorici. V okviru svojega raziskovalnega področja (jezikoslovje), se ukvarja s slovenističnimi raziskavami (sodobni slovenski knjižni jezik, standardizacija jezika, normativistika, leksikografija in pravopisje) in raziskavami na področju splošnega jezikoslovja (teorija jezikovne naravnosti). Sodelovala je pri izdelavi slovarskega dela Slovenskega pravopisa 2001 in bila vodja raz. programa Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (2004–08), raz. projekta Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici (2008–11). Je moderatorka elektronskega poštnega predala pravopis.isj@zrc-sazu.si in jezikovnega svetovanja (http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica#v), urednica nacionalne monografske zbirke Lingua Slovenica in podzbirke Lingua Slovenica – Fontes pri Založbi ZRC. Od l. 2012 je vodja projektne skupine za izdelavo pravopisnega priročnika na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, od l. 2013 pa predsednica Pravopisne komisije SAZU.

Izbor del:

 • Dobrovoljc, H., 2004: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 214962432]
 • Dobrovoljc, H., Jakop, N., 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 262536448]
 • Jakop, N., Dobrovoljc, H. (ur.), 2012: Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 263589376]
 • Dobrovoljc, H., Bizjak Končar, A., 2013: Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies. (v tisku)
 • Dobrovoljc, H. 2011: Oblikovanje konceptov vljudnosti na izrazni ravni jezika v Japljevem prevodu posvetila cesarici Mariji Tereziji. V: Jesenšek, M. (ur.). Globinska moč besede. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, FF. 197–210. [COBISS.SI-ID 33162797]
 • Dobrovoljc, H., Bizjak Končar, A., 2011: Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. V: Jesenšek, M. (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, FF. 86–109. [COBISS.SI-ID 31703085]
 • Dobrovoljc, H., Krek, S., 2011: Normativne zadrege – empirični pristop. V: Kranjc, S. (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba FF. 89–97. [COBISS.SI-ID 33273901]

Splošni pojmi tega področja, pa tudi osnovne spletne veščine, npr. označevalni jeziki, kakršna sta HTML in XML. Sledi pregled prostostopnih korpusnih virov in orodij, predvsem za slovenski jezik in možnosti, ki jih le-ti nudijo pri kvantitativni analizi besedila. Seminarska naloga je v obliki spletne strani narejen statistični opis izbranega slovenskega ali angleškega leposlovnega besedila, skupaj z besednim zakladom njegovih polnopomenskih besednih vrs

Predmet bo razmejil jezikoslovje v ožjem smislu od jezikoslovja v širšem smislu. V okviru jezikoslovja v ožjem smislu bo predmet naredil pregled skozi glavne veje jezikoslovja: glasoslovje, oblikoslovje, skladnjo in pomenoslovje, ter vsako predstavil z njenim metodološkim aparatom in glavnim področjem zanimanja. Predstavljeno bo zgodovinsko jezikoslovje s tipološkimi razvrstitvami jezikov ter osnove sociolingvistike. Predstavljene bodo pomožne jezikoslovne vede in njihova uporabnost pri preučevanju jezika.

The aims of this course are:

-       to strengthen the students’ existing knowledge of English (focusing on grammar in particular),

-       to acquire new knowledge about the English language and the literature, history and culture of the English-speaking countries,

-       to learn about cross-linguistic and cross-cultural issues,

-       to learn the basic English vocabulary related to general linguistics, 

-       to practice the students’ writing skills,

-       to practise students’ speaking skills and critical thinking skills on topics related to language(s), culture and literature in general by encouraging the students to express themselves openly;

-       to develop the students’ presentation skills.

 

In the virtual classroom, you can find extra study materials and exercises, lists of useful links related to the English language etc.