Osnovni cilj predmeta je študenta usposobiti za samostojno jezikoslovno raziskovalno delo po vnaprej pripravljenem delovnem načrtu. Podcilje predstavljajo usposobitev študenta za prepoznavanje relevantnih raziskovalnih tem, za kritično razmišljanje, za kritično vrednotenje prebranega, za vključevanje lastnega dela v kontekst obstoječega znanja, za organizacijo podatkov in jezikoslovno argumentacijo, za koherentno pisno in ustno predstavljanje svojega dela ter za predstavljanje vmesnih in končnih rezultatov po vsebinskih in oblikovnih standardih stroke.

Ta predmet predstavlja uvod v sodobno formalno pomenoslovno teorijo. Raziskovali bomo, kako je skladenjskim strukturam sistematično pripisana interpretacija. Podrobno si bomo ogledali naslednje teme:  Teorije pomena,  kompozicionalnost in skladenjsko-semantični vmesnik, predikacija, odnosi in neglagolski predikati, modifikacija, določnost, kvantificiranje, negacija in logični povezovalci, doseg in dvoumnost.

Osnove računalništva

Ta predmet predstavlja uvod v sodobno formalno pomenoslovno teorijo. Raziskovali bomo, kako je skladenjskim strukturam sistematično pripisana interpretacija. Podrobno si bomo ogledali naslednje teme:  Teorije pomena,  kompozicionalnost in skladenjsko-semantični vmesnik, predikacija, odnosi in neglagolski predikati, modifikacija, določnost, kvantificiranje, negacija in logični povezovalci, doseg in dvoumnost.

Splošni pojmi tega področja, pa tudi osnovne spletne veščine, npr. označevalni jeziki, kakršna sta HTML in XML. Sledi pregled prostostopnih korpusnih virov in orodij, predvsem za slovenski jezik in možnosti, ki jih le-ti nudijo pri kvantitativni analizi besedila. Seminarska naloga je v obliki spletne strani narejen statistični opis izbranega slovenskega ali angleškega leposlovnega besedila, skupaj z besednim zakladom njegovih polnopomenskih besednih vrs

Pri predmetu bomo literarno interpretacijo spoznali s praktičnega vidika. Uvodoma bomo spoznali nekaj interpretativnih zgledov, določili cilje našega srečevanja (kaj je literarna interpretacija?, kakšna je dobra literarna interpretacija?, kako jo lahko tudi sam/-a napišem?), skozi kurz pa se bomo ob branju različnih besedil urili v pisanju literarnih interpretacij.

The aims of this course are:

-       to strengthen the students’ existing knowledge of English (focusing on grammar in particular),

-       to acquire new knowledge about the English language and the literature, history and culture of the English-speaking countries,

-       to learn about cross-linguistic and cross-cultural issues,

-       to learn the basic English vocabulary related to general linguistics, 

-       to practice the students’ writing skills,

-       to practise students’ speaking skills and critical thinking skills on topics related to language(s), culture and literature in general by encouraging the students to express themselves openly;

-       to develop the students’ presentation skills.

 

In the virtual classroom, you can find extra study materials and exercises, lists of useful links related to the English language etc.