V okviru predmeta najprej določimo specifiko mladinske književnosti ter podamo pregled najpomembnejših avtoric in avtorjev slovensek in svetovne mladinske književnosti. Ob poameznih tematskih sklopih, povezanih z mladinsko književnostjo pa se posvetimo spolnim stereotipom, pa tudi drugačnim stereotipom, ki jih je mogoče najti v mladinski književnosti.

Predmet poda pregled starejšega slovenskega slovstva od začetkov v srednjem veku prek reformacije, katoliške obnove, baroka in razsvetljenstva do začetkov romantike. Pregled predstavi literarna obdobja in reprezentativne avtorje starejše slovenske književnosti v širšem historičnem in literarnem kontekstu.

Ta predmet predstavlja uvod v sodobno formalno pomenoslovno teorijo. Raziskovali bomo, kako je skladenjskim strukturam sistematično pripisana interpretacija. Podrobno si bomo ogledali naslednje teme:  Teorije pomena,  kompozicionalnost in skladenjsko-semantični vmesnik, predikacija, odnosi in neglagolski predikati, modifikacija, določnost, kvantificiranje, negacija in logični povezovalci, doseg in dvoumnost.

Osnove računalništva

Splošni pojmi tega področja, pa tudi osnovne spletne veščine, npr. označevalni jeziki, kakršna sta HTML in XML. Sledi pregled prostostopnih korpusnih virov in orodij, predvsem za slovenski jezik in možnosti, ki jih le-ti nudijo pri kvantitativni analizi besedila. Seminarska naloga je v obliki spletne strani narejen statistični opis izbranega slovenskega ali angleškega leposlovnega besedila, skupaj z besednim zakladom njegovih polnopomenskih besednih vrs