Cilji in kompetence

Študenti bodo razvijali vse štiri vrste tujejezikovnih kompetenc: govorno, slušno, pisno in bralno, in sicer z namenom, da izboljšajo svoje znanje tako splošne angleščine kot angleščine kot jezika stroke. Še posebej bodo razvijali t.i. komunikativno kompetenco (angl. communicative competence).


Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: 

Študenti bodo sposobni pravilno uporabljati obravnavane slovnične strukture ter osnovno angleško terminologijo s področja jezika in literature, obenem pa obogatili besedišče angleškega jezika v širšem smislu. Sposobni bodo sestaviti esej in druge oblike krajših umetnostnih besedil na izbrano temo. Znali se bodo ustrezno izražati v okviru svojega poklicnega področja, upoštevajoč medkulturne razlike, ter izbrane vsebine s svojega področja znali predstaviti širšemu občinstvu v ustni obliki.