In this course the students learn basic principles of classical physics with an emphasis on fluid mechanics, thermodynamics and electromagnetism. In numerical exercises the students will learn the techniques for independent problem solving and quantitative description of physics laws.

The aim of the course Physics I is to help the students achieve understanding and usage of basic concepts of classical mechanics and optics, as well as

the usage of computational and experimental techniques for description and solving of elementary problems in the field. The students are expected to learn fundamental concepts of classical mechanics, needed to describe motion of macroscopic objects in space as well as fundamental optical concepts, needed to describe basic wave-related phenomena in nature.

Študentje izvajajo praktične vaje iz področja elektrike. Samostojno izvedejo več poskusov, ki so vnaprej pripravljeni. Nato obdelajo rezultate in jih tudi ustrezno predstavijo v pisnem poročilu. Do konca tega predmeta bo študent sposoben samostojno izvesti lažji poskus, ki zajema naslednje korake:

  • priprava na poskus, pregled literature meritev in beleženje podatkov
  • statistična obdelava podatkov, linearizacija modelov, iskanje koeficientov premice in njihovih napak
  • pisanje poročila meritve in predstavitev rezultatov obdelave podatkov
  • zagovor rezultatovŠtudenti pri predmetu tekočina, valovanje in toplota obravnavajo osnovne pojme iz klasične fizike iz področja mehanike tekočin in termodinamike. Pri vajah študentje osvojijo osnovne računske tehnike za samostojno kvantitativno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov.

Študenti se spoznajo z osnovnimi procesi, ki vzdržujejo energijsko ravnovesje v kristalih,  uravnavanjo nihanja kristalnih struktur in transport električnega naboja po kristalih. Ob zaključku študija bodo razumeli vir razlike med kovinami, polprevodniki in dielektriki. Spoznali bodo osnovna načela diamagnetizma in paramagnetizma v trdnih snoveh.