Študenti se spoznajo z osnovnimi procesi, ki vzdržujejo energijsko ravnovesje v kristalih,  uravnavanjo nihanja kristalnih struktur in transport električnega naboja po kristalih. Ob zaključku študija bodo razumeli vir razlike med kovinami, polprevodniki in dielektriki. Spoznali bodo osnovna načela diamagnetizma in paramagnetizma v trdnih snoveh.